خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمیتوان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 235

اساسنامه كانون دانشجويي نخبگان دندانپزشكي

0 Votes05 

مقدمه: در راستاي هدايت شايسته دانشجويان نخبه و مستعد در زمينه اي علمي، پژوهشي و فرهنگي و فراهم آوري بستر مناسب جهت پيشرفت اين دانشجويان، شوراي دانشجويي «كانون نخبگان دندانپزشكي» همگام با اهداف اين كانون آغاز به فعاليت مي نمايد. در اين اساسنامه، جزئيات اين شورا مورد طرح و بررسي و تصويب قرار گرفته است.

 

فصل اول:

ماده1- نام: نام موسسه عبارت است از«كانون دانشجويي نخبگان دندانپزشكي» كه از اين پس در اين اساس نامه به اختصار «كانون» ناميده مي شود.

 

ماده2- نوع فعاليت: فعاليت هاي كانون غير انتفاعي و غير سياسي است و با رعايت كامل قوانين و مقررات «دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي» و «دانشكده دندان پزشكي شهيد بهشتي» و دقيقاً طبق اين اساس نامه صورت خواهد گرفت. مدت فعاليت كانون نامحدود و مرجع فعاليت هاي آن، اساس نامه «كانون نخبگان دندانپزشكي» است.

 

ماده3- مركز اصلي كانون در «دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي» واقع است.

 

ماده4- شكل حقوقي: كانون داراي شخصيت حقوقي وابسته به «كانون نخبگان دندانپزشكي» بر اساس مصوبات و فعاليت هاي تعيين شده مي باشد.

تبصره1- هرگونه تغيير در اين اساس نامه پس از تصويب در شوراي مركزي دانشجويي كانون قابل اجرا خواهد بود.

تبصره2- كانون شرايط نظارت بر حسن انجام فعاليت خود را براي «سرپرست كانون نخبگان دندانپزشكي» يا نماينده وي فراهم مي آورد.

 

ماده5- اهداف:

الف) شناسايي دانشجويان مستعد و نخبه در زمينه هاي گوناگون علمي، پژوهشي و فرهنگي

ب) فراهم سازي بستر مناسب جهت فعاليت نخبگان دانشجويي دندان پزشكي در زمينه هاي علمي، پژوهشي و فرهنگي

ج) فراهم سازي شرايط لازم و همكاري به سزا در جهت فعاليت ها و خطوط راهنماي «كانون نخبگان دندان پزشكي»  

 

ماده6- وظايف:

الف) شناسايي نخبگان و استعدادهاي برتر شاغل به تحصيل در رشته دندان پزشكي بر اساس معيار هاي مصوب در «كانون نخبگان دندان پزشكي»

ب) فراهم ساختن تسهيلات، امكانات و بسترهاي مناسب براي نخبگان دندان پزشكي در زمينه هاي علمي، پژوهشي و فرهنگي

ج) تشكيل جلسات مستمر با حضور دانشجويان نخبه و اطلاع رساني مناسب در زمينهد فعاليت هاي كانون

د) تشكيل كميته هاي علمي، پژوهشي و فرهنگي

ه) ارائه مشروح فعاليت هاي انجام گرفته به « كانون نخبگان دندان پزشكي» به صورت مستمر

تبصره1- فعاليت هاي كانون توسط « كانون نخبگان دندان پزشكي» و « دانشكده دندان پزشكي شهيد پزشكي» حمايت مادي و معنوي خواهد شد.

تبصره2- كانون براي گسترش فعاليت هاي خود مي تواند از بخش هاي مختلف، زير نظر « كانون نخبگان دندان پزشكي» جذب اعتبار كند.

 

فصل دوم:

ماده7- اركان كانون عبارتند از: الف) شوراي مركزي                               ج)كميته پژوهشي

                                ب)كميته علمي                                   د) كميته فرهنگي

الف) شوراي مركزي:

ماده8- اعضاي اين شورا عبارتند از دو نماينده منتخب از كميته علمي، دو نماينده منتخب از كميته پژوهشي و يك نماينده منتخب از كميته فرهنگي

تبصره1- اعضاي شوراي مركزي در اولين جلسه، به ترتيب آرا از بين خود يك نفر به عنوان رئيس، يك نفر به عنوان نايب رئيس و يك نفر به عنوان منشي شوراي مركزي مدت يك سال انتخاب مي كنند.

تبصره2- در صورت استعفاي هر يك از اعضا، شخص جايگزين از كميته مربوط با توجه به اكثريت آرا انتخاب مي گردد و در صورت تصويب در شوراي مركزي به عنوان نماينده معرفي مي گردد. در صورت تساوي آرا، ملاك ر‌‍‍‍أي رئيس شورا خواهد بود.

 

ماده9- جلسات شوراي مركزي حداقل در ماه، يك بار تشكيل خواهد شد، جلسات با حضور سه نفر از اعضاء، از كميته هاي مختلف، رسميت خواهد يافت و تصميمات جلسات با اكثريت آرا موافق حاضرين در جلسه، قابل اجرا خواهد بود.

تبصره- جلسات فوق العاده شوراي مركزي، با پيش نهاد رئيس شورا تشكيل خواهد شد.

 

ماده10- وظايف شوراي مركزي:

1-     تعيين خط مشي كلي كانون

2-     تصويب برگزاري كارگاه هاي علمي، پژوهشي، فرهنگي، طرح هاي پيش نهادي و مصوبات هر يك ازكميته هاي سه گانه جهت اجرا.

3-     اجراي مصوبات « كانون نخبگان دندان پزشكي»

4-     تصميم گيري در خصوص كليه موارد پيش بيني نشده در اساس نامه

ب) كميته علمي:

 

ماده11- 2 نماينده از ميان كانديداهاي داوطلب از بين دانشجويان نخبه با شرايط ذيل، با توجه به اكثريت آراي مأخوذ از حداقل كل دانشجويان نخبه، جهت پيگيري امور مربوط به كميته علمي انتخاب مي گردند. مدت فعاليت نمايندگان يك سال مي باشد.

تبصره1- شرايط كانديدا شدن جهت احراز نمايندگي، داشتن حداقل 1 امتياز با توجه به معيارهاي امتياز دهي « كانون نخبگان دندان پزشكي» مي باشد. در صورت عدم وجود كانديدايي با اين شرايط، افراد متقاضي با بالاترين امتيازهاي برابر، معرفي خواهند شد.

تبصره2- نمايندگان منتخب، 5 نفر از دانشجويان نخبه علاقمند را جهت عضويت در كميته معرفي مي نمايند.

عضويت هم زمان در دو يا چند كميته ممنوع است.    

 

ماده 12- وظايف كميته علمي:

1-     شناسايي دانشجويان واجد شرايط استفاده از تسهيلات كانون.

2-     پيش نهاد برگزاري كارگاه هاي علمي، آموزشي با توجه به نيازسنجي هاي صورت گرفته به شوراي مركزي كانون.

3-     تشكيل جلسات مستمر با حضور اعضاي كميته

4-     اجراي مصوبات شوراي مركزي كانون

ج) كميته پژوهشي:

 

ماده13- 2 نماينده از ميان كانديداهاي داوطلب از بين دانشجويان نخبه با شرايط ذيل، با توجه به اكثريت آراي مأخوذ از حداقل كل دانشجويان نخبه، جهت پيگيري امور مربوط به كميته پژوهشي انتخاب مي گردند. مدت فعاليت نمايندگان يك سال مي باشد.

تبصره1- رجوع به ماده 11، تبصره1

تبصره2- رجوع به ماده 11، تبصره2

 

ماده14- وظايف كميته پژوهشي:

1-      بررسي طرح هاي پژوهشي دانشجويان نخبه، اعتبارسنجي و اولويت سنجي آن ها

2-      پيشنهاد تصويب طرح هاي تحقيقاتي ارجاع شده از سوي دانشجويان نخبه پس از بررسي هاي لازم به شوراي مركزي كانون

3-      پيش نهاد برگزاري كارگاه هاي مرتبط با امور پژوهشي به شوراي مركزي كانون جهت تصويب

4-      اجراي مصوبات شواري مركزي كانون در زمينه امور پژوهشي

د) كميته فرهنگي

ماده 15- يك نماينده از بين كانديداهاي داوطلب از بين دانشجويان نخبه، با توجه به اكثريت آراي مأخوذه از حداقل 3/2 كل دانشجويان نخبه انتخاب مي گردد. مدت فعاليت نماينده يك سال است.

تبصره 1: هر يك از دانشجويان علاقمند به امور فرهنگي مي توانند جهت احراز نمايندگي اين كميته، كانديدا شوند.

تبصره2: نماينده، دو نفر از ميان دانشجويان نخبه علاقمند را به عنوان اعضاي ديگر كميته به شوراي مركزي كانون معرفي مي كند.

 

ماده 16- وظايف كميته فرهنگي:

1-     پيشنهاد طرح هاي فرهنگي، تفريحي با توجه به نياز سنجي هاي انجام گرفته به شوراي مركزي كانون جهت تصويب.

2-     پيگيري كليه امور فرهنگي، اطلاع رساني و روابط عمومي كانون با تصويب شوراي مركزي كانون.

3-     اجراي مصوبات شوراي مركزي كانون در زمينه امور فرهنگي.

 

ماده 17- تصويب طرح ها و پيشنهادات در هر كميته، با توجه به اكثريت آراي اعضاي آن كميته صورت گيرد. جلسات كميته هاي علمي و پژوهشي با حضور حداقل 5 نفر از اعضاي كميته كه يك نفر از نمايندگان باشد، رسميت مي يابد. جلسات كميته فرهنگي با حضور كليه اعضاي آن، رسمي خواهد بود.

 

ماده 18- در سال نخست فعاليت كانون، كليه اعضاي كميته ها توسط سرپرست «كانون نخبگان دندانپزشكي» منصوب مي گردند، و كليه بندهاي ديگر اين اساسنامه با انتصاب اين افراد، لازم الاجرا خواهند شد. اين مدت زمان با صلاحديد سرپرست «كانون نخبگان دندانپزشكي» تا فراهم شدن شرايط مطلوب و شكل گيري كميته ها و شناسايي كليه دانشجويان نخبه و امكان برگزاري انتخابات، قابل تمديد مي باشد.

 

تبصره 1- با برگزاري اولين انتخابات رسمي، اين ماده خود به خود فسخ خواهد شد.

تبصره 2: انتخابات با حضور حداقل 3/2 از كل دانشجويان نخبه شناسايي شده و سرپرست « كانون نخبگان دندانپزشكي» رسميت مي يابد.

 

مطالب منتحب

کارگاه روش تحقیق
از پروپوزال تا پایان نامه (مراحل، راهنمایی های لازم و فرم های مربوطه)

در طول دوره تحصیلی داکترای عمومی دندانپزشکی، هر دانشجو باید یک پایان نامه بنویسد. هشت واحد در قالب چهار رساله برای پایان نامه در نظر گرفته شده است. در این بخش راهنمایی هایی که برای گذراندن هریک از این واحدهای درسی لازم است، به صورت مفصل ارائه می شود. همچنین مطالبی نیز در مورد نحوه چاپ مقاله و گرفتن نمره کامل نیز آورده شده است.

Read More

Impact Factor یا عامل تاثیر چیست؟

(برای دسترسی به IF مجلات دندانپزشکی ISI اینجا را کلیک کنید.)

 
در این مقاله ضمن تعریف impact factor، نحوه محاسبه و نکاتی درباره اعتبار و نحوه استناد به آن توضیح داده می شود.

Read More

تشویقی مقالات (مبلغی که بابت انتشار هر مقاله توسط دانشگاه پرداخت می شود)

در این بخش مبلغی که توسط معاونت پژوهشی دانشگاه در ازاء چاپ مقاله به نویسندگان به عنوان تشویقی داده می شود و را دریافت آن نوشته شده است.

Read More

چگونه یک مقاله مقاله مروری بنویسیم (مقاله آموزشی)

در این بخش، یک مقاله آموزشی که در آن نحوه نوشتن مقاله مروری و مراحل مختلف کار توضیح داده شده است، برای دانلود قرار دارد.

Read More

راهنمای جامع تحقیقات برای دانشجویان

دفتر استعدادهای درخشان، براساس تجربیات دانشجویان ترم های بالاتر راهنمای زیر را برای کلیه دانشجویان دانشکده تنظیم کرده است.در این بخش این راهنمایی ها به صورت مرحله به مرحله به همراه توضیحات مربوطه، قرار داده شده است.

Read More

آموزش پروپوزال نویسی

(بروز رسانی در 11 خرداد 92)

 در این بخش دو جزوه آموزشی کاربردی به عنوان راهنمای تکمیل پرپوزال پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانلود قرار داده شده است.

Read More

راهنمای دریافت متن کامل مقالات (Fulltext)

با توجه به مشکلاتی که در حال احضر برای دریافت متن کامل مقالات وجود دارد، در این مقاله سعی کردیم با معرفی راه های مختلف و وبسایت ها، دانشجویان را در زمینه دریافت متن کامل مقالات راهنمایی کنیم.

Read More

medical-proposal

خبرنامه دفتر استعدادهای درخشان

خبرنامه سایت، شامل آخرین اخبار مربوط به استعدادهای درخشان و تازه های آموزشی و پژوهشی وبسایت برای دانشجویان و اهالی پژوهش است. تعداد ایمیل های ارسالی یک یا دو ایمیل در ماه است و شما هر زمانی که بخواهید میتوانید ایمیل خود را از لیست حذف کنید.


برای اشتراک خبرنامه ایمیلتان کافی استتماس با ما

آدرس: تهران، ولنجک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی، طبقه پنجم، دفتر استعدادهای درخشان Website:GTDS.ir Email:admin at GTDS dot ir

همچنین می تواندید از طریق فرم تماس با ما مکاتبه کنید.