خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمیتوان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 235

آيين نامه ورود بدون آزمون دانشجويان ممتاز به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

0 Votes05 

مقدمه

در اجراي بند 1 ماده 2 آيين نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به منظور تسهيل مسير آموزشي دانشجويان ممتاز در جهت شكوفايي استعدادهاي آنان، اين آيين نامه تدوين و اجرا مي گردد.

ماده 1 - به منظور رعايت اختصار واژه هاي زير در اين آيين نامه به كار مي رود.

وزارت : منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

دانشگاه : منظور هريك از دانشگاههاي علوم پزشكي و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور است كه طبق مقررات وزارت عمل مي كنند.

دانشجو: منظور كليه دانشجويان شاغل به تحصيل دردانشگاههاي علوم پزشكي و موسسات وابسته به وزارت ودانشكده هاي علوم پزشكي وابسته به دستگاههاي اجرايي( شاهد، بقيه الله، ارتش و علوم بهزيستي) ميباشد.

مقطع پايين تر: منظور دوره تحصيلي فعلي دانشجو است.

مقطع بالاتر: منظور دوره تحصيلي بلافاصله بعدي دانشجو است.

 

ماده 2 - در هريك از دانشگاههاي علوم پزشكي كشور، حداكثر ده درصد از ظرفيت پذيرش سهميه آزاد  هريك از رشته / محل هاي كارشناسي نا پيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته موجود در دانشگاه در هر دوره به دانشجويان ممتاز مقطع پايين تر اختصاص مي يابد. اين ظرفيت مازاد بر ظرفيت رسمي پذيرش دانشجو در هر رشته/ محل (مذكور در دفترچه پذيرش دانشجو) است.

تبصره1 : در صورتي كه ده درصد محاسبه شده در هريك از رشته / محل هاي مورد پذيرش عدد صحيح نباشد گرد كرده آن با تقريب كمتر از يك ملاك عمل خواهد بود.

تبصره2: براي مقطع كارشناسي ارشد اين سهميه، براي رشته /محل هايي قابل اعمال است كه ظرفيت پذيرش آزاد آنها مطابق دفترچه پذيرش آزمون مربوطه حداقل 5 نفر باشد و در مورد رشته/ محل هايي كه كمتر از 5 نفرمي پذيرد در صورت درخواست دانشگاه مبني بر پذيرش دانشجوي ممتاز همان دانشگاه و تاييد دبير خانه مربوطه در وزارت، حداكثر يك نفر به صورت مازاد پذيرفته شود .

ماده 3- افراد مشمول اين ماده به شرح ذيل مي توانند از تسهيلات موضوع اين آيين نامه با رعايت ساير شرايط بهره مند شوند :

الف – دانشجوي ممتاز دوره كارداني (پذيرفته شده بر اساس آزمون سازمان سنجش آموزش كشور)كه رتبه اول را در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي دانشگاه محل تحصيل خود كسب نموده و ظرف مدت حداكثر چهار نيمسال تحصيلي  دانش آموخته شود و داراي ميانگين كل حداقل 18 باشد.

تبصره : معرفي دانشجويان مشمول بند الف بر اساس ضوابط اعلام شده از سوي سازمان سنجش آموزش كشور بوده كه در صورت اخذ پذيرش دانشگاه، از طريق دانشگاه هاي مربوطه به آن سازمان اعلام خواهد شد.

ب-  دانشجوي ممتاز دوره كارشناسي ناپيوسته كه رتبه اول را در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي دانشگاه محل تحصيل خود كسب نموده و ظرف مدت حداكثر چهارنيمسال تحصيلي دانش آموخته شود و داراي ميانگين كل حداقل 17 باشد.

ج-  دانشجوي ممتاز دوره كارشناسي پيوسته كه رتبه اول را در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي دانشگاه محل تحصيل خود كسب نموده و ظرف مدت حداكثر هشت نيمسال تحصيلي دانش آموخته شود و داراي ميانگين كل حداقل 17 باشد. .

تبصره1: در صورتي كه دانشگاه در دو نيمسال پذيرش داشته باشد يا در دو دوره روزانه و شبانه دانشجو بپذيرد بالاترين معدل در بين فارغ التحصيلان در يك سال تحصيلي، مشمول آيين نامه مي گردد.

تبصره2: درصورتي كه به علت نحوه ارائه واحد هاي درسي توسط دانشگاه ها مدت زمان تحصيل دانشجويان يك دوره ، افزايش يابد با ارائه تاييديه ازمعاون آموزشي دانشگاه يك نيمسال تحصيلي به حداكثردوران تحصيل اضافه خواهد شد.

تبصره3 : در مواردي كه زمان فارغ التحصيلي متقاضي به دلايل موجه كه مورد تاييد معاونت آموزشي دانشگاه باشد(از قبيل بيماري يا مرخصي زايمان و ....) به تعويق افتد حداكثر تا يك نيم سال تحصيلي به سنوات آموزشي او اضافه ميگردد و در اين صورت نيمسال فراغت از تحصيل ملاك عمل بوده و رتبه وي با گروهي كه همزمان فارغ التحصيل شده اند محاسبه و مقايسه مي گردد.

 

ماده 4 - دانشجوياني كه داراي حكم محكوميت قطعي كميته انضباطي دانشگاه يا هيئت بدوي تخلفات آزمون ها (مبني بر تخلف آموزشي يا اخلاقي) باشند مشمول اين آئين نامه و تسهيلات مربوطه نخواهند شد.

ماده 5- اولويت ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز مشمول اين آيين نامه در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در همان دانشگاه محل تحصيل دانشجو مي باشد ولي در صورت وجود سهميه بيش از يك نفر در هر دانشگاه، حداقل يك سهميه به دانشجويان ممتاز دانشگاههاي ديگر كه فاقد آن رشته و مقطع در دانشگاه خود مي باشند اختصاص مي يابد.

ماده 6 - دانشجوي ممتاز هر رشته تحصيلي مجاز است در مقطع بالاتر از همان رشته به تحصيل بپردازد و در صورتي كه بخواهد دررشته ديگري به غير از رشته تحصيلي مقطع  قبلي ادامه تحصيل دهد منوط به موافقت شوراي آموزشي دانشگاه محل تحصيل مقطع بالاتر و بر اساس مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي خواهد بود.

تبصره: در صورتي كه دانشجو از رشته پذيرفته شده انصراف دهد ، مشمول محروميت يكساله نخواهد شد ولي نمي تواند مجدداً از اين تسهيلات استفاده نمايد.

 

ماده 7- دانشجويان مشمول اين آيين نامه مي توانند فقط يك مرتبه و آن هم صرفاً براي سال و دوره تحصيلي بلافاصله بعدي خود از تسهيلات آموزشي موضوع آيين نامه در مقطع بالاتر استفاده نمايند .

 

ماده 8- دانشگاه موظف است ضمن اطلاع رساني مناسب به دانشجويان، فرايندمعرفي دانشجويان مشمول اين آيين نامه را به گونه اي اجرا نمايد كه حداكثر تا پانزدهم مردادماه  هرسال واجدين شرايط هر رشته/ محل  شناسايي شده باشند.

تبصره1 : دانشگاه بايد اسامي افراد واجد شرايط نهايي را همراه با مستندات مربوطه حداكثر تا پايان مرداد ماه هر سال به مركز سنجش آموزش پزشكي اعلام نمايد.

تبصره2: براي مقطع كارشناسي ارشد دانشجو ميتواند حداكثر 2 رشته/محل را با توجه به ماده 6 آيين نامه به عنوان اولويتهاي انتخابي خود تعيين نمايد.

تبصره3 : مركز سنجش آموزش پزشكي موظف است پس از اعلام دانشگاه ، درخصوص ارزيابي مدارك و ظرفيت رشته هاي انتخاب شده توسط دانشجويان و سقف مجاز پذيرش دانشجوي ممتازمقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در آن رشته /محل اقدام و در صورت تاييد دبيرخانه مربوطه در وزارت، اسامي پذيرفته شدگان نهايي را به دانشگاه هاي پذيرفته شده اعلام نمايد.

ماده 9 - نظارت بر اجراي اين آيين نامه برعهده معاونت آموزشي  وزارت بوده و در شرح و تفسير مفاد آن،  نظر اين معاونت مورد استناد خواهد بود.

 

اين آيين نامه كه مشتمل بر يك مقدمه ،9 ماده و 10  تبصره است در تاريخ 14/5 /88 به تصويب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان رسيد و جايگزين آيين نامه ورود بدون آزمون دانشجويان ممتاز به مقاطع بالاتر مورخ 28/8/86 گرديده و براي پذيرش دانشجو از سال تحصيلي 90-1389 به بعد قابل اجرا مي باشد.

مطالب منتحب

کارگاه روش تحقیق
از پروپوزال تا پایان نامه (مراحل، راهنمایی های لازم و فرم های مربوطه)

در طول دوره تحصیلی داکترای عمومی دندانپزشکی، هر دانشجو باید یک پایان نامه بنویسد. هشت واحد در قالب چهار رساله برای پایان نامه در نظر گرفته شده است. در این بخش راهنمایی هایی که برای گذراندن هریک از این واحدهای درسی لازم است، به صورت مفصل ارائه می شود. همچنین مطالبی نیز در مورد نحوه چاپ مقاله و گرفتن نمره کامل نیز آورده شده است.

Read More

Impact Factor یا عامل تاثیر چیست؟

(برای دسترسی به IF مجلات دندانپزشکی ISI اینجا را کلیک کنید.)

 
در این مقاله ضمن تعریف impact factor، نحوه محاسبه و نکاتی درباره اعتبار و نحوه استناد به آن توضیح داده می شود.

Read More

تشویقی مقالات (مبلغی که بابت انتشار هر مقاله توسط دانشگاه پرداخت می شود)

در این بخش مبلغی که توسط معاونت پژوهشی دانشگاه در ازاء چاپ مقاله به نویسندگان به عنوان تشویقی داده می شود و را دریافت آن نوشته شده است.

Read More

چگونه یک مقاله مقاله مروری بنویسیم (مقاله آموزشی)

در این بخش، یک مقاله آموزشی که در آن نحوه نوشتن مقاله مروری و مراحل مختلف کار توضیح داده شده است، برای دانلود قرار دارد.

Read More

راهنمای جامع تحقیقات برای دانشجویان

دفتر استعدادهای درخشان، براساس تجربیات دانشجویان ترم های بالاتر راهنمای زیر را برای کلیه دانشجویان دانشکده تنظیم کرده است.در این بخش این راهنمایی ها به صورت مرحله به مرحله به همراه توضیحات مربوطه، قرار داده شده است.

Read More

آموزش پروپوزال نویسی

(بروز رسانی در 11 خرداد 92)

 در این بخش دو جزوه آموزشی کاربردی به عنوان راهنمای تکمیل پرپوزال پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانلود قرار داده شده است.

Read More

راهنمای دریافت متن کامل مقالات (Fulltext)

با توجه به مشکلاتی که در حال احضر برای دریافت متن کامل مقالات وجود دارد، در این مقاله سعی کردیم با معرفی راه های مختلف و وبسایت ها، دانشجویان را در زمینه دریافت متن کامل مقالات راهنمایی کنیم.

Read More

medical-proposal

خبرنامه دفتر استعدادهای درخشان

خبرنامه سایت، شامل آخرین اخبار مربوط به استعدادهای درخشان و تازه های آموزشی و پژوهشی وبسایت برای دانشجویان و اهالی پژوهش است. تعداد ایمیل های ارسالی یک یا دو ایمیل در ماه است و شما هر زمانی که بخواهید میتوانید ایمیل خود را از لیست حذف کنید.


برای اشتراک خبرنامه ایمیلتان کافی استتماس با ما

آدرس: تهران، ولنجک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی، طبقه پنجم، دفتر استعدادهای درخشان Website:GTDS.ir Email:admin at GTDS dot ir

همچنین می تواندید از طریق فرم تماس با ما مکاتبه کنید.