خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمیتوان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 235

آيين‌نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي

0 Votes05 

مقدمه:

به منظور تحقق بخشيدن به تأكيد مقام معظم رهبري در «استفاده صحيح و مناسب از ظرفيت‌هاي علمي نخبگان در راستاي توسعة همه جانبة كشور» ودر اجراي مادة 4 اساسنامه بنياد ملي نخبگان دربارة «تعريف نخبه و احراز استعدادهايبرتر و نخبگي افراد» آيين نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي تصويب مي‌شود. دراين آيين نامه «بنياد ملي نخبگان كشور» به اختصار «بنياد» و دو وزارتخانة‌«علوم،تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به اختصار «وزارتين علوم وبهداشت» ناميده مي‌شود.

ماده 1ـ هدف

منطقي كردن و تعريف شاخص‌هاي علمي،استانداردسازي معيارها و فرايندهاي شناسايي و معرفي نخبگان و استعدادهاي برتر هربخش.

ماده 2ـ تعريف نخبه و استعداد برتر

1ـ2ـ «نخبه» به استناد ماده 4اساسنامه بنياد به فرد برجسته و كارآمدي اطلاق مي‌شود كه اثرگذاري وي در توليد وگسترش علم و هنر و فناوري و فرهنگ سازي و مديريت كشور محسوس باشد و هوش، خلاقيت،كارآفريني و نبوغ فكري وي در راستاي توليد و گسترش دانش و نوآوري موجب سرعت بخشيدنبه رشد و توسعه علمي و اعتلاي جامعه انساني كشور گردد.

2-2- «استعداد برتر» بهفردي اطلاق مي‌شود كه به صورت بالقوه نخبه بوده ولي هنوز زمينه‌هاي لازم برايشناسايي كامل و يا بروز استعدادهاي ويژه او فراهم نشده است.

تبصره 1: تعاريف فوقشامل استعدادهاي برتر و نخبگان بخشهاي مختلف از قبيل علمي و فناوري، آموزشي،فرهنگي، اجتماعي، هنري و مديريتي مي‌باشد.

تبصره 2: تعريف و شرايط احراز نابغگيو نحوه حمايت از نوابغ توسط بنياد پيشنهاد و پس از تصويب هيئت امناء به تصويب شورايعالي انقلاب فرهنگي مي‌رسد.

تبصره 3: استعداد برتر و نخبگي يك فرآيند پويا استو مي‌بايست تداوم شرايط در دوره‌هاي زماني مشخص در احراز نخبگي معيار قرارگيرد.

ماده 3 ـ فرايند احراز استعداد برتر و نخبگي در حوزه‌هاي مختلف

1-3- در تعيين و احراز شرايط نخبگي، فرآيندهاي تعريف و تجربه شده توسط نهادهاي برگزينندة‌نخبگان هر بخش پذيرفته شده و با جهت گيري علمي و عقلايي سياست‌هاي موجود هماهنگ ومعيارهاي وضع شده عنداللزوم تقويت و يا اصلاح مي‌گردد.
2
2- 3ـ آيين نامه هايموجود براي تعيين بهترينها در بخش‌هاي مختلف با رويكرد تقويتي مورد اصلاح و تصويببنياد قرار خواهد گرفت.

ماده 4 ـ شرايط احراز استعدادهاي برتر و نخبگيافرادي كه داراي يكي از ويژگي‌هاي زير باشند، استعداد برتر يا نخبه شناختهمي‌شوند.

1ـ4ـ برگزيدگان المپيادهاي علمي معتبر داخلي و جهاني

الف ) نفراتاول تا سوم المپيادهاي معتبر جهاني و بين‌المللي دانش آموزي با تأييد وزارت آموزش وپرورش به عنوان نخبه

ب ) راه‌يافتگان مرحله نهايي المپيادهاي معتبر جهانيبين‌المللي دانش آموزي با تأييد وزارت آموزش و پرورش به عنوان استعداد برتر

ج ( نفرات اول تا سوم المپيادهاي معتبر بين‌المللي دانشجويي با تأييد وزارتين علوم وبهداشت به عنوان نخبه

د ) نفرات اول تا سوم المپيادهاي معتبر علمي دانشجويي كشوربا معرفي وزارتين علوم و بهداشت به عنوان استعداد برتر

هـ ) نفرات اول تا سومالمپيادهاي معتبر علمي دانش آموزي كشور با معرفي وزارت آموزش و پرورش به عنواناستعداد برتر

2ـ4ـ برگزيدگان از ميان آزمونهاي سراسري

الف) برگزيدگان ازميان رتبه‌هاي برتر آزمون‌هاي سراسري مقطع كارشناسي از ميان 100 نفر اول برايرشته‌هاي رياضي و فيزيك، 50 نفر اول براي رشته‌هاي علوم تجربي، 50 نفر اول برايرشته‌هاي علوم انساني و 20 نفر اول براي رشته‌هاي هنر به عنوان استعداد برتر

3ـ4ـ مخترعان و مكتشفان

الف ) برگزيدگان مسابقات و جشنواره‌هاي علمي معتبرداخلي و خارجي از قبيل جشنوارة بين‌المللي خوارزمي، جشنوارة جوان خوارزمي و جشنوارةعلوم پزشكي رازي با معرفي وزارتين علوم و بهداشت و تأييد بنياد به عنوان استعدادبرتر
ب ) برگزيدگان از ميان مخترعان و مكتشفان ايراني كه اختراع و اكتشاف آناندر مراجع ذيصلاح داخلي و يا خارجي به ثبت رسيده باشد به عنوان استعداد برتر (بنيادتعيين كنندة مراجع ذيصلاح است).

تبصره: جشنواره‌ها و مسابقات علمي با تأييدوزارتين علوم و بهداشت و در موارد خاص با تأييد بنياد معتبر شناخته مي‌شود.

4ـ4ـ دانش آموختگان

برگزيدگان از ميان نفرات اول دانش آموخته رشته‌هايدانشگاهي (كارشناسي و بالاتر) داخل كشور و حوزه‌هاي علميه (سطح يك و بالاتر) بامعرفي «وزارتين علوم و بهداشت» و «مديريت حوزه علميه قم و خراسان» به عنوان استعدادبرتر

5ـ4ـ برترين‌هاي مسابقات علوم قرآني

برگزيدگان نفرات اول تا سوممسابقات معتبر قرآني داخلي و بين‌المللي با تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بهعنوان استعداد برتر
تبصره: تشخيص اعتبار مسابقه با بنياد است.

6ـ4ـ شخصيتهايبرجسته علمي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور

الف ) برگزيدگان از ميان محققانايراني كه بر اساس معيارهاي مؤسسات معتبر اطلاعات علمي بين‌المللي و داخلي به لحاظتعداد ارجاعات به مقالات آنها و يا ساير شاخص‌هاي مرتبط به عنوان پژوهشگران ودانشمندان ملي و بين‌المللي قرار گرفته‌اند، با معرفي وزارتين علوم و بهداشت بهعنوان نخبه

ب ) برگزيدگان از ميان افرادي كه براي حل مشكلات ملي اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي كشور راهكارهاي مناسبي ارائه كرده‌اند و اين راهكارها تجربه شده ونتايج حاصل از آن به تأييد مراجع ذيربط رسيده باشد، با انتخاب بنياد به عنواناستعداد برتر
ج ) برگزيدگان از ميان افرادي كه در هر يك از رشته‌ها و گروه‌هايعلمي اعم از علوم انساني و معارف اسلامي، علوم پايه، فني مهندسي، پزشكي، كشاورزي وهنر، نظريه يا تئوري جديد ارائه كرده و از سوي مراجع معتبر ملي و بين‌الملليمربوطه، تأثيرگذار شناخته شده باشد به عنوان استعداد برتر (تشخيص مراجع معتبر بابنياد است)

د ) برگزيدگان از ميان مؤلفان و مترجمان كتب، نويسندگان مقالات،واعظان و شاعران كه آثار فاخر ايشان داراي نقش مهم و تأثير ويژه در توسعه مرزهايدانش و فناوري يا تربيتي و اخلاقي در حوزه مربوط بوده است، به عنوان استعداد برتر (تشخيص مراجع معتبر با بنياد است

7ـ4ـ آفرينندگان آثار بديع و ارزنده ادبي وهنري برگزيدگان از ميان آفرينندگان آثار بديع و ارزنده هنري در حوزه‌هاي موسيقي،نقاشي، هنرهاي تجسمي، هنرهاي نمايشي، معماري و غيره با معرفي مراجع معتبر و انتخاببنياد به عنوان استعداد برتر (تشخيص مراجع معتبر با بنياد است(

8ـ4ـ اعضاي هيأتعلمي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و فناوري

الف ) برگزيدگان از ميان اعضاي هيأتعلمي كه در مراتب دانشگاهي كار ممتاز و شاخصي را انجام داده‌اند به عنوان استعدادبرتر
ب ) برگزيدگان از ميان اساتيد نمونه و ممتاز در سطح كشور براساس ضوابطوزارتين علوم و بهداشت به عنوان استعداد برتر
ج ) برگزيدگان از ميان پژوهشگراننمونه كشوري براساس ضوابط وزارتين علوم وبهداشت به عنوان استعداد برتر

9ـ4ـمدرسين و محققين علوم حوزوي

الف ) برگزيدگان از ميان مدرسين حوزه‌هاي علميهكشور كه تدريس مي‌نمايند، براساس ضوابط شوراي عالي حوزه علميه قم به عنوان استعدادبرتر

ب ) برگزيدگان از ميان محققين برتر حوزوي با معرفي شوراي عالي حوزه علميهقم به عنوان استعداد برتر
تبصره 1: در مواردي كه براي «برگزيدگان» مرجع ذكرنشده است، مرجع گزينش بنياد است.

تبصره 2: بنياد مي تواند از ميان برگزيدگان بهعنوان «استعدادهاي برتر » افرادي را به عنوان «نخبه» معرفي نمايد.

ماده5:

پيشنهاد استعداد برتر و نخبگي مي‌تواند هم از سوي افراد واجد شرايط و هم از سوينخبگان و استعدادهاي برتر شناخته شده و هم از سوي نهادها و سازمانها به بنياد صورتگيرد.

ماده 6:

نحوه حمايت از استعدادهاي برتر و نخبگان و ساير موارد براساس آييننامه‌ها و ضوابطي خواهد بود كه مطابق بند 11 ماده 9 اساسنامه بنياد توسط هيأت امناءبنياد ملي نخبگان پيشنهاد و به تصويب مي‌رسد.

ماده 7:

موارد خاص و همچنين مواردپيش بيني نشده يا داراي ابهام در شرايط احراز استعدادهاي برتر و نخبگي و مراجعتأييد كننده بنا به تصويب هيأت امناي بنياد ملي نخبگان خواهد بود.

ماده 8:

اينآيين نامه در 8 ماده و 7 تبصره در جلسه 589 مورخ 14/6/85 به تصويب شوراي عاليانقلاب فرهنگي رسيد و هرگونه تغيير در مفاد آن منوط به پيشنهاد هيأت امناي بنيادملي نخبگان كشور و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود.

مصوب پانصد و هشتاد و نهمين جلسه مورخ 14/06/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي

تاريخ ابلاغ: 05/07/1385  شماره ابلاغ: 2894/دش

مطالب منتحب

کارگاه روش تحقیق
از پروپوزال تا پایان نامه (مراحل، راهنمایی های لازم و فرم های مربوطه)

در طول دوره تحصیلی داکترای عمومی دندانپزشکی، هر دانشجو باید یک پایان نامه بنویسد. هشت واحد در قالب چهار رساله برای پایان نامه در نظر گرفته شده است. در این بخش راهنمایی هایی که برای گذراندن هریک از این واحدهای درسی لازم است، به صورت مفصل ارائه می شود. همچنین مطالبی نیز در مورد نحوه چاپ مقاله و گرفتن نمره کامل نیز آورده شده است.

Read More

Impact Factor یا عامل تاثیر چیست؟

(برای دسترسی به IF مجلات دندانپزشکی ISI اینجا را کلیک کنید.)

 
در این مقاله ضمن تعریف impact factor، نحوه محاسبه و نکاتی درباره اعتبار و نحوه استناد به آن توضیح داده می شود.

Read More

تشویقی مقالات (مبلغی که بابت انتشار هر مقاله توسط دانشگاه پرداخت می شود)

در این بخش مبلغی که توسط معاونت پژوهشی دانشگاه در ازاء چاپ مقاله به نویسندگان به عنوان تشویقی داده می شود و را دریافت آن نوشته شده است.

Read More

چگونه یک مقاله مقاله مروری بنویسیم (مقاله آموزشی)

در این بخش، یک مقاله آموزشی که در آن نحوه نوشتن مقاله مروری و مراحل مختلف کار توضیح داده شده است، برای دانلود قرار دارد.

Read More

راهنمای جامع تحقیقات برای دانشجویان

دفتر استعدادهای درخشان، براساس تجربیات دانشجویان ترم های بالاتر راهنمای زیر را برای کلیه دانشجویان دانشکده تنظیم کرده است.در این بخش این راهنمایی ها به صورت مرحله به مرحله به همراه توضیحات مربوطه، قرار داده شده است.

Read More

آموزش پروپوزال نویسی

(بروز رسانی در 11 خرداد 92)

 در این بخش دو جزوه آموزشی کاربردی به عنوان راهنمای تکمیل پرپوزال پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانلود قرار داده شده است.

Read More

راهنمای دریافت متن کامل مقالات (Fulltext)

با توجه به مشکلاتی که در حال احضر برای دریافت متن کامل مقالات وجود دارد، در این مقاله سعی کردیم با معرفی راه های مختلف و وبسایت ها، دانشجویان را در زمینه دریافت متن کامل مقالات راهنمایی کنیم.

Read More

medical-proposal

خبرنامه دفتر استعدادهای درخشان

خبرنامه سایت، شامل آخرین اخبار مربوط به استعدادهای درخشان و تازه های آموزشی و پژوهشی وبسایت برای دانشجویان و اهالی پژوهش است. تعداد ایمیل های ارسالی یک یا دو ایمیل در ماه است و شما هر زمانی که بخواهید میتوانید ایمیل خود را از لیست حذف کنید.


برای اشتراک خبرنامه ایمیلتان کافی استتماس با ما

آدرس: تهران، ولنجک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی، طبقه پنجم، دفتر استعدادهای درخشان Website:GTDS.ir Email:admin at GTDS dot ir

همچنین می تواندید از طریق فرم تماس با ما مکاتبه کنید.